Prohlášení o použití cookies

Webové stránky www.yilmaz.cz ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.
V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše servery využívají pro svoji činnost tzv. cookies.
Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě (např. preferovaný jazyk a další nastavení).

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies třetích stran, konkrétně Google Analytics pro analýzu návštěvnosti. O podmínkách užití Google Analytics se můžete dočíst zde.
Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Podrobnosti o tomto nástroji naleznete zde.
Nastavení správy cookies v prohlížečích
Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně spravovat.
Možnosti nastavení správy cookies v rámci hlavních prohlížečů naleznete zde:
Chrome
Edge
Firefox
Další informace můžete najít tady.

Cookies Policy

The www.yilmaz.cz website stores files, generally known as cookies, in accordance with the law on your device.
In accordance with the provisions of § 89 of Act No. 127/2005 Coll., on electronic communications, we hereby inform you that our servers use so-called cookies for their activities.
A cookie is a short text file that the visited web page sends to a browser. It allows us to record your visit information (e.g., preferred language and other settings).

What cookies do we use?

We use third-party cookies, specifically Google Analytics for traffic analysis. You can read about the terms of use of Google Analytics here.
Every time you visit our site, the analytics software saves anonymous cookies. Cookies help us track how many users are visiting our site repeatedly. You can find details about this tool here.

How to set cookies in your browser?

Standard web browsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc.) support cookie management. You can manually manage individual cookies within browser settings.
Here are the options for setting cookies within the main browsers:
Chrome
Edge
Firefox
More information you can find also here.